Algemene Voorwaarden

Door inschrijving bij UDC verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden:

  Algemene Voorwaarden
  De eenmanszaak Urban Dance Center is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 30251230
  Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2018-2019. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en de cursusgeldplichtige akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn beslist Urban Dance Center, onder leiding van Robin Stevens.

  Inschrijven
  Inschrijven voor een cursus gaat door middel van het invullen van het online inschrijfformulier. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de dan geldende algemene voorwaarden en is de cursist verplicht tot betaling van het lesgeld van het betreffende blok.
  Urban Dance Center behoudt zich het recht cursussen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

  Duur cursus
  De duur van een cursus duurt ongeveer 40 lesweken, gedurende de periode van september 2018 tot begin juli 2019. Er zijn geen lessen op reguliere feestdagen en tijdens schoolvakanties.

  Tussentijds instromen
  Tussentijds instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk, de reeds gegeven lessen worden niet in rekening gebracht.

  Tussentijdse beëindiging
  De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De beëindiging dient per mail te geschieden. De verplichting tot betaling van het desbetreffende blok blijft echter van kracht. Er dient geen restitutie van het lesgeld plaats.

  Beëindiging
  Indien de cursist het volgende blok niet door wil gaan met dansen, dient de uitschrijving minimaal 3 weken voor het volgende blok per mail te geschieden. Indien niet tijdig wordt beëindigd wordt de cursist geacht zich te hebben ingeschreven voor het volgende blok.

  Ziekte/afwezigheid
  Bij ziekte/afwezigheid van de docente wordt de cursist per mail op de hoogte gebracht. Er wordt gezocht naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

  Ziekte/afwezigheid cursist
  Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Urban Dance Center hiervan tijdig op de hoogte te brengen per mail. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de docente. Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Eventueel inhalen van de les kan alleen in overleg.

  Aansprakelijkheid
  Het deelnemen aan de lessen op andere activiteiten van Urban Dance Center geschiedt op eigen risico van de cursist. Urban Dance Center (en de bij haar werkzame personen) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiele en immaterieel schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen danswel andere activiteiten.

  Publicaties foto’s/video’s
  Het is mogelijk dat er bij de cursus/activiteiten van Urban Dance Center foto’s of video’s gemaakt worden van cursisten/ouders/belangstellenden. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met publicatie.

  Locatie
  Alle danslessen van Urban Dance Center worden in principe gegeven in Nieuw Welgelegen. Wanneer de zaal niet beschikbaar is kan het zijn dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie.